Assemblée générale tenue à la Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles, le 10 mars 2007

Algemene vergadering in de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel op 10 maart 2007

 

Première partie : Assemblée générale des membres titulaires

Eerste deel : Algemene vergadering van de werkende leden

 

Présents – Aanwezig : Mmes V. Van Driessche, Ch. Logie, M.-L. Dupont et Gh. Moucharte et MM. R. Van Laere (président), J.-L. Dengis et F. de Callataÿ (vice-présidents), J. Schoonheyt (trésorier), J. Moens (secrétaire), J. van Heesch, P. Cockshaw, L. Smolderen (président honoraire), M. Bar, M. Vancraenbroeck, G.-X. Cornet, M. Rocour, A.-F. Schepers, R. Waerzeggers, A. Haeck, H. Pottier, Y. Kenis et H. Dewit.

Excusés – Verontschuldigd : MM. W. Faes et H. Vanhoudt.

Représentés avec procuration – Vertegenwoordigd met volmacht : Mme R. Gyselen et MM. Ch. Meert, J. Elsen, A. Bichet et R. Bogaert.

Le président ouvre la séance des membres titulaires à 9h30.  Il passe immédiatement la parole au trésorier.  Sur base de son exposés et des réponses qu’il donne aux questions posées par plusieurs membres, on peut résumer la situation financière de la Société pour 2006 comme suit : les recettes se sont élevées à € 22.802,93, une hausse de € 4.225,97 par rapport à l’exercice 2005, mais cette hausse est entièrement attribuable à la vente de SICAV qui a rapporté € 4.364,08.  Grâce à cette vente, le déficit a pu être limité à € 1.024, les dépenses s’étant élevées à € 23.826,93.  Notons que ce déficit correspond en grandes lignes au coût du prix quadriénnal de € 1.250.  Notons aussi le coût nettement plus élevé de la Revue, qui a été particulièrement volumineuse par rapport aux années « normales ».  Compte tenu de ces quelques éléments à caractère exceptionnel, le budget pour 2007 devrait se solder par un surplus d’environ € 3.700, mais il est vrai que ce montant comprend des paiements de factures arriérées des années 2003 à 2006 pour environ € 3.400, et il est plutôt douteux que ce montant puisse être récupé intégralement.

Mlle Moucharte a contrôlé les comptes et le bilan, et les ayant trouvés en concordance avec les écritures comptables et donc reflétant la situation de la Société, propose à l’Assemblée générale des les approuver.  L’Assemblée générale approuve cette proposition et donne décharge au Conseil d’Administration.

Dhr. Moens stelt het volgend moreel verslag voor met betrekking tot de afgelopen 12 maand :

«Geachte Confraters,

 Chers Confrères,

Naar jaarlijkse gewoonte en conform onze statuten breng ik u graag verslag uit over de activiteiten van ons Genoot­schap in het afgelopen jaar.  Deze periode laat zich wat mij betreft vooral kenmerken door drie assen waarlangs uw Bestuur probeert ons Genootschap te verjongen en mee te laten gaan met zijn tijd : eerst en vooral via een aanpassing van onze statuten, vervolgens via een inspanning tot verjonging van het publiek en van de sprekers op onze maandelijkse bijeenkomsten, en tenslotte via een aanpassing van onze communicatiekanalen aan de hedendaagse informatie- en communicatietechnologieën.

Commençons par la révision de nos statuts.  Ceux-ci ont été modifiés une première fois en 2005 ; il s’agissait à ce moment-là d’une révision qu’on a délibérément limitée à des adaptations qualifiées de cosmétiques, c’est-à-dire ayant pour but de se mettre en règle avec la nouvelle législation sur les asbl, mais sans toucher au fonctionnement de notre Société.  Rien d’étonnant donc que de constater que ces modifications ont été approuvées sans grandes discussions.

Une seconde révision a eu lieu en 2006.  Ces nouveaux statuts ont été  approuvés par la grande majorité de nos membres bienque certains confrères ont déploré qu’on n’ait pas allé plus loin.  La franchise avec laquelle les débats ont été menés prouve le caractère fondamentalement démocratique de notre Société, qui a cependant préféré garder aussi intact que possible son caractère de société scientifique, même si c’est une vocation qui n’est pas des plus facile à accomplir ?

Mijn moreel verslag heeft zeker niet tot doel om dit intern debat opnieuw te lanceren, en nog minder om een morele uiteenzetting te houden over de maatschappelijke context waarbinnen ons Genootschap, en andere die ermee vergelijkbaar zijn, opereren.  Laten we daarom terugkomen op de feiten van het afgelopen jaar, en meer bepaald op de tweede verjongingskuur die in gang is gezet.  Het betreft een verjonging van ons publiek maar vooral ook van onze sprekers.  Dankzij de medewerking van confraters die, laat ik het zo stellen, goede contacten hebben met de universitaire wereld, konden wij enkele nieuwe jonge leden verwelkomen, die zich ook bereid hebben getoond om een uiteenzetting te geven op één van onze maandelijkse bijeenkomsten.  Ik kan alleen maar hopen dat zij de weg naar onze vergaderingen blijven vinden, en bij hun studie- of leeftijdsgenoten promotie maken voor ons Genootschap.  Overigens was het aantal aanwezigen op deze bijeenkomsten min of meer gelijk aan dat van de vorige jaren, terwijl vooral onze zomeruitstap naar Diest een groot succes mag worden genoemd; wij hopen dit natuurlijk te herhalen tijdens onze volgende zomervergadering die dit jaar zal doorgaan in Dinant.

Terminons par le troisième axe de notre rajeunissement : la modernisation de nos canaux de communication, et notamment la volonté ferme de votre Conseil d’administration de démarrer encore cette année-ci un site web que nous voulons simple mais utile, c’est-à-dire pouvant servir d’outil de recherche aux numismates belges et étrangers et pouvant être un canal supplémentaire, à côté de notre Revue et complémentaire à celle-ci, pour accomplir notre mission telle que décrite dans nos statuts : favoriser le progrès de la numismatique.

Verwijzend naar ons Tijdschrift, zou ik tenslotte graag willen opmerken dat ook daar enkele vernieuwingen op het getouw staan, onder meer het systematisch voorzien van een abstract voor elk artikel in de taal van de auteur maar ook in het Engels, om op die manier nog meer bij te dragen tot de internationale faam van ons Tijdschrift.  Overigens is het goed mogelijk dat een synergie zal kunnen tot stand gebracht worden tussen enerzijds, ons Tijdschrift, en anderzijds, onze website, maar dit onderwerp behoud ik voor de korte uiteenzetting die ik u straks zal geven, en die exclusief zal zijn gewijd aan de stand van zaken m.b.t. onze website.

Hoewel ik heb gesproken van drie assen ter verjonging van ons Genootschap, is er eigenlijk nog een vierde in gang gezet, via een werkgroep onder het voorzitterschap van onze ere-voorzitter, dhr. Smolderen, die verantwoordelijk is voor het ontwerpen van een nieuwe lidmaatschapsmedaille, en dit voor de eerste keer in de geschiedenis ons Genootschap.  Ook dit moge een bewijs zijn dat wij ons voorbereiden op de toekomst.»

Er wordt vervolgens overgegaan tot de verkiezingen van dhr. Eddy Schutyser als werkend lid, van dhrn. Yvo De Craemere en Jean-Luc Schütz als corresponderend lid en van dhrn. Agostino Sferrazza en Willem van den Nieuwenhof als buitenlandse leden.  Ze worden unaniem verkozen door de Algemene Vergadering.

Er wordt ook overgegaan tot de verkiezing van Mevr. Huguette Taymans als adjunct-penningmeester.  Zij wordt in deze functie benoemd met 22 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 onthoudingen.

De Voorzitter sluit de Algemene Vergadering af rond 10h35.

 

Seconde partie : Assemblée plénière

Tweede deel : Plenaire vergadering

 

Présents – Aanwezig : voir ci-dessus + Mevrn. H. Taymans et Cl. Van Nerom, M. et Mme E. Schutyser, MM. A. De Cock, Ph. Sadin, M. Gheerardijn, Ch. Doyen, M. Debaes, A. Bresson, A. Bodson, G. Lejeune, P. Assenmaker, M. Debaes et Ch. Flament.

La séance s’ouvre à 11h.  Le président accueille notre orateur étranger ainsi que les nouveaux venus.

Il communique les noms des membres nouvellement élus, ainsi que l’élection de Mme Taymans comme trésorier adjoint.

Le secrétaire lit alors le rapport moral des 12 mois écoulés (voir ci-dessus).

Hij geeft vervolgens een overzicht van de stand van zaken i.v.m. de website van het Genootschap.  Momenteel bestaat er een ontwerp dat de volgende zoekfunctionaliteiten biedt : keuze van de navigatietaal (NL, F of GB) – algemene voorstelling van het Genootschap, met de artikels over de geschiedenis en de medailles van het Genootschap van de hand van dhr. Colaert – de statuten – de ledenlijsten, per categorie – de voorstelling van het programma met de spreekbeurten – de PVs van de vergaderingen sinds 2005 – de bibliografie van de Belgische numismatiek sinds 1987 – last but not least, de volledige inhoudstafel van de Revue sinds 1841.  Meerdere van deze gegevens (vb. de PVs, de bibliografie) zouden in de toekomst enkel nog via de website kunnen worden gepubliceerd, maar de Raad van Bestuur dient zich hierover nog uit te spreken, evenals over de wenselijkheid en de voorwaarden om deze en eventueel andere gegevens via het Internet aan te bieden.

Dhr. de Callataÿ leidt dan de buitenlandse spreker, A. Bresson, prof. numismatiek van de universiteit van Bordeaux, in.  Deze is gespecialiseerd in de handelsbetrekkingen tussen de steden in de Antieke Oudheid.

M. Bresson fait un exposé intitulé «La terre, la mer et les échanges : monnaies de Pamphylie d’époque hellénistique».

Dans l’Antiquité, l’accès à la mer était un facteur essentiel de développement.  Le coût des transports terrestres était comparativement très élevé et c’est la raison pour laquelle les transports par mer jouaient un rôle privilégié.  Mais toutes les cités n’avaient pas un accès direct à la mer et celles qui étaient enclavées à l’intérieur des terres devaient avoir recours à celles qui étaient situées le long des côtes pour pouvoir échanger avec le monde extérieur.  Les cités côtières jouissaient donc d’un avantage comparatif important.  La documentation numismatique permet de mettre en lumière ce rôle des cités côtières et les monnaies de Pamphylie constituent à cet égard un point d’observation privilégié.  À la fin du IIIe siècle et au début du IIe siècle av. J.-C., quatre cités de la région émirent des tétradrachmes d’étalon attique.  Il s’agit de Phasélis, Aspendos et Pergè, qui émirent des alexandres, et de Sidè, qui émit des tétradrachmes à type personnel (tête d’Athéna à l’avers et nikè au revers).  Tandis que la frappe des alexandres cessa assez vite au début du IIe siècle, celle des tétradrachmes de Sidè se poursuivit beaucoup plus longtemps, au reste pour diverses raisons.  Mais, parmi toutes les monnaies en circulation dans la première moitié du IIe siècle, ce groupe de monnaies de cités pamphyliennes offre une remarquable particularité.  En effet, elles furent contremarquées tant dans le royaume séleucide que dans le royaume attalide, sans doute dans les années 170.  La particularité des contremarques attalides est qu’elles indiquent le lieu où ces monnaies furent contremarquées dans le royaume.  Un trésor récent comme celui d’Aydınlar 1997 (NC 164, 2004, p. 251, trésor n° 8) est très significatif.  Il est constitué de tétradrachmes de Sidè, les uns sans contremarque, les autres portant une contremarque séleucide, d’autres enfin portant une contremarque attalide de Pergame, Apamée, Tralles ou Synnada.  Or, ce trésor a été trouvé dans l’ouest de la Pamphylie, aux confins de la Pisidie (au nord de Termessos).  On a ainsi la preuve que des sous-ensembles de monnaies de Sidè étaient utilisés dans des échanges réciproques entre les cités pamphyliennes et d’une part le monde séleucide (monnaies à la contremarque séleucide), d’autre part le monde attalide (monnaies à la contremarque attalide).  La circulation de ces monnaies, et en particulier le fait qu’elles aient été rapportées en Pamphylie après avoir circulé dans l’un ou l’autre des deux royaumes, illustre parfaitement le rôle de pivot des cités pamphyliennes dans les échanges entre l’Asie Mineure intérieure attalide et l’univers séleucide.  Dans cette perspective, on ne doit pas douter que le royaume de Pergame comme le royaume séleucide reconnurent temporairement un statut privilégié à ces cités, qui jouaient un rôle d’intermédiaire entre eux.

La réunion se termine au restaurant du Royal Windsor Hotel avec un déjeuner, précédé d’un apéritif offert par la Société.

 

 

©  KBGN-SRNB, 2008-2021