Assemblée générale tenue à l’Hôtel de Ville à Diest le 17 juin 2006

Algemene vergadering gehouden op het Stadhuis van Diest op 17 juni 2006

 

Première partie : Assemblée générale des membres effectifs

Eerste deel : Algemene vergadering van de werkende leden

Présents – Aanwezig : Van Laere R. (Président – Voorzitter), Moens J. (Secretaris – Secrétaire), Bar M., Dengis J.-L., Elsen J., Dewit H., Dupont M.-L. (Mevr.), Moucharte Gh. (Mevr.), Scheers S. (Mevr.), Waerzeggers R., Rocour M., Smolderen L., van Heesch J.

Excusés avec procuration – Verontschuldigd met volmacht : Vancraenbroeck M., Druart J., Buchet A., Bogaert R., Cornet G.-X., Gyselen R., Faes W., Godfrain R., Schepers A.-F. en Thiry J.-Cl.

Excusés sans procuration – Verontschuldigd zonder volmacht : de Callataÿ F., Schoonheyt J., Kenis Y., Van Haeperen-Pourbaix A.

De Voorzitter opent de vergadering van de werkende leden om 10 uur, en wenst iedereen welkom te Diest, waar ons Genootschap sinds meer dan een halve eeuw niet meer is samengekomen.

De Secretaris stelt het verslag voor van de vergaderingen van maart en mei.  Aangezien het hierbij ging om vergaderingen waar onze nieuwe statuten in extenso werden besproken, zijn ook de verslagen tamelijk omvangrijk.  De Algemene Vergadering keurt de verslagen goed, maar beslist ook ze als dusdanig niet in het Tijdschrift op te nemen, maar de publicatie te beperken tot het resultaat van de besprekingen, zijnde de nieuwe statuten zelf.

De Voorzitter stelt de kandidaturen van de nieuwe werkende, corresponderende en buitenlandse leden voor.  Er wordt overgegaan tot geheime stemming, en alle voorgestelde kandidaturen worden goedgekeurd met een ruime meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden :

–   als nieuwe werkende leden : Mevr. V. Van Driessche-Godfrind en Dhr. J. Elsen

–   als nieuwe corresponderende leden : Mevrn. N. Vincent (peters : Dhrn. Buchet en Rocour) en H. Taymans (peters : Dhrn. Van Laere en Moens) en Dhrn. Ch. Doyen (peters : Mevr. Moucharte en Dhr. de Callataÿ), M. Debaes (idem) en P. Assenmaker (peters : Mevr. Moucharte en Dhr. Dengis)

–   als nieuw buitenlands lid : Dhr. M. Bompaire (F) (peters : Dhrn. Van Laere en van Heesch).

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 10u30.

 

Seconde partie : Assemblée plénière

Tweede deel : Plenaire vergadering

Présents – Aanwezig : Voir ci-dessus ainsi que – Zie hierboven evenals : Mevrn. Taymans H., Borgers E., Sadin-Volpei M.-T. en De Cock-Piryns M.-J. en Dhrn. Vanhoudt H., Doyen Ch., Pasmans P., Sadin Ph. en Decock A. 

Excusés – Verontschuldigd : Voir ci-dessus ainsi que – Zie hierboven evenals : Mevr. Van Driessche-Godfrind V. en Dhrn. Bodson A., Willems F., Verbist L., Schutyser E., Filippini A. en Lejeune G.  

De Voorzitter opent de vergadering om 10h45, verwelkomt de nieuwe aanwezigen, en deelt hen de resultaten mee van de verkiezingen van de nieuwe werkende, corresponderende en buitenlandse leden.

Hij verwelkomt ook de spreker, Dhr. Michel Van der Eycken, afdelingshoofd van het Rijksarchief te Hasselt, die een spreekbeurt houdt over «Diest en het Huis van Oranje-Nassau».  De oudst gekende vermelding van de titel «Heer van Diest» gaat terug tot 1089, maar de oorspronkelijke familie sterft uit zonder mannelijke erfgenamen rond 1450; de laatste dochter was gehuwd met ene Willem van Gullik, die zich echter onpopulair maakt en wordt verjaagd en vervangen door Engelbert II van Nassau, die uiteindelijk Diest zal kopen van Willem van Gullik in 1499.  Na de dood van Engelbert II komt Diest in het bezit van Hendrik III uit een Duitse tak van de Nassaus, die huwt met Claudia van Chalon, wier broer prins van Oranje is.  Hun zoon erft Diest en ook Oranje, en zo behoort Diest vanaf 1538 tot het huis van Oranje-Nassau.  Tijdens de opstand van de Nederlanden tegen Spanje wordt de stad meerdere malen door de strijdende troepen bezet, maar vanaf 1583 behoort het definitief tot de Spaanse Nederlanden; de Oranje-Nassaus behouden echter de titel van Heren van Diest, en in 1814 wordt Willem I, koning der Nederlanden, bevestigd als Heer van Diest.  Ook de huidige koningin Beatrix voert nog altijd de titel van Dame van Diest.

Na deze spreekbeurt wordt een receptie aangeboden door het Stadsbestuur van Diest.

Na deze receptie en het middagmaal volgt een geleid bezoek aan het Stadsmuseum en de Sint-Sulpitiuskerk.  Dit wordt afgerond tegen 16u30.

 

 

Fermer Sluiten Close
 

©  KBGN-SRNB, 2008-2021