Assemblée générale extraordinaire tenue à la Bibliothèque Royale à Bruxelles, le 17 septembre 2005

Buitengewone Algemene Vergadering in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel op 17 september 2005

 

Présents – Aanwezig : Dhrn. R. Van Laere (voorzitter), J.-L. Dengis (ondervoorzitter), F. de Callataÿ (ondervoorzitter), J. Schoonheyt (schatbewaarder) en J. Moens (secretaris), Mevr. Gh. Moucharte en Dhrn. M. Bar, P. Cockshaw, G.-X. Cornet, L. Smolderen en M. Vancraenbroeck.

Excusés avec procuration – Verontschuldigd met volmacht :

–  op naam van Dhr. R. Van Laere, voorzitter : Mevrn. M.-L. Dupont, R. Gyselen, Ch. Logie, S. Scheers, M.-H. Van Gansbeke en Cl. Van Neron en Dhrn. R. Bogaerts, A. Buchet, M. Colaert, H. Dewit, W. Faes, F. Gurnet, J. Jadot, Ch. Meert, M. Rocourt, A.-F. Schepers, J.-Cl. Thiry en R. Waerzeggers

–  au nom de M. F. de Callataÿ, ondervoorzitter : Dhr. J. Druart

–  op naam van Dhr. J. Moens, secretaris : Dhrn. R. Godfrain en A. Haeck

–  au nom de M. P. Cockshaw : Dhr. A. Coekelberghs

De voorzitter opent de zitting om 11 uur.  Hij stelt vast dat het Genootschap momenteel, rekening houdend met de recente ontslagen en overlijdens, 48 werkende leden telt; 2/3 hiervan komt dus neer op 32, en aangezien er 11 werkende leden aanwezig zijn en 22 vertegenwoordigd met geldige volmachten, is het quorum bereikt om de Buitengewone Algemene Vergadering rechtsgeldig te kunnen laten doorgaan.

Dhr. Moens vermeldt de kleine suggesties die hem in de afgelopen weken nog zijn overgemaakt m.b.t. het ontwerp van statuten dat aan de werkende leden was voorgelegd.  De Buitengewone Algemene Vergadering stelt vast dat deze suggesties betrekking hebben op het corrigeren van schrijf- of taalfouten of het wegwerken van enkele incoherenties in het bestaande ontwerp, en als dusdanig dus niet als nieuwe of bijkomende wijzigingen aan de geest van de statuten moeten worden geïnterpreteerd.  Dhrn. Bar en Cockshaw vullen deze suggesties aan met enkele bijkomende, die eveneens betrekking hebben op een verkeerde woordkeuze of een incoherente formulering, en dus, naar het oordeel van de Buitengewone Algemene Vergadering, evenmin als bijkomende wijzigingen aan de geest van de statuten moeten worden aanzien.

Dhr. Vancraenbroek stelt de vraag of het aantal volmachten waarover de voorzitter mag beschikken, en dat nu onbeperkt is, statutair niet zou kunnen worden beperkt tot een bepaald overeen te komen maximum.  De voorzitter stelt voor dit punt te behandelen tijdens de reeds voorziene bespreking van enkele andere fundamentele voorstellen, op de Algemene Vergadering van maart 2006, waarbij de huidige Buitengewone Algemene Vergadering zou zich dus beperken tot de «cosmetische» aanpassingen die nodig zijn om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving op de vzw’s.  Dhr. Vancraenbroek stemt hiermee in, en trekt zijn vraag in.

De voorzitter geeft een overzicht, artikel per artikel, van de wijzigingen die, rekening houdend met deze binnengekomen suggesties, ter goedkeuring aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden voorgelegd.  Op zijn vraag gaat de Buitengewone Algemene Vergadering akkoord om te stemmen, niet artikelsgewijze, maar wel over al de voorgelegde wijzigingen in hun geheel, en zulks per taalversie van de statuten.

Uit de stemming blijkt dat de beide taalversies unaniem worden goedgekeurd.

Dhr. Smolderen stelt voor, aangezien het eerstvolgend jaarboek waarin de statuten zullen kunnen worden gepubliceerd, dat van eind-2006 zal zijn, de publicatie dan te combineren met de voorstellen die eventueel op de Algemene Vergadering van maart 2006 zullen worden goedgekeurd.  Dit voorstel wordt aanvaard.  Vanzelfsprekend zullen de wijzigingen die vandaag door de Buitengewone Algemene Vergadering zijn goedgekeurd, zo spoedig mogelijk in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

De voorzitter sluit de vergadering rond 12 uur.

 

 

Fermer Sluiten Close
 

©  KBGN-SRNB, 2008-2021