AUTEURSINSTRUCTIES

 

0. Algemeen

De manuscripten en de illustraties worden gezonden aan :

François de Callataÿ, Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek.  Koninklijke Bibliotheek van België, Penningkabinet, Keizerslaan 4, B-1000 Brussel. e-mail : callatay@kbr.be

De auteurs alleen zijn verantwoordelijk voor de door hen ter publicatie aangeboden artikels.  Ze ontvangen geen enkele vergoeding.

De naam van de auteur(s) wordt afgedrukt onder de titel.  Eventueel kan de functie of de instelling waaraan de auteur verbonden is in een voetnota worden vermeld.

Het formaat van de publicatie is 16 × 24,5 cm, maar de bedrukte oppervlakte bedraagt 11,9 cm × 19,5 cm.

1.   Timing

De auteurs krijgen binnen de week een ontvangstbevestiging, die echter nog geen verbintenis vanwege de redactie van de RBN inhoudt dat hun inzending voor publicatie in aanmerking komt c.q. nog kan worden gepubliceerd in de RBN van het lopend jaar. Een dergelijke bevestiging kan pas worden gegeven nadat het artikel het voorwerp heeft uitgemaakt van een peer review (klik hier voor de richtlijnen aan de reviewers; tekst enkel in het Engels). De auteurs zullen onmiddellijk in kennis worden gesteld van de resultaten van een dergelijke peer review.

De auteurs krijgen een elektronische versie (pdf) van hun artikel in de layout van de RBN. Ze moeten binnen een termijn van vier weken eventuele correcties of andere opmerkingen aan de redactie overmaken.

De RBN verschijnt in principe in de loop van de maand december van elk jaar.

 

2.   Technische aspecten

2.1  De artikels moeten worden ingediend in elektronische versie in doc-formaat van Microsoft Windows, Open Office of LibreOffice; deze versie kan hetzij alle informatie bevatten, dus zowel de tekstuele informatie als de illustraties (afbeeldingen, diagrammen, enz.), hetzij alleen de tekstuele informatie incl. eventuele tabellen, waarbij de illustraties dan als afzonderlijke bestanden worden overgemaakt. In ieder geval moet aan de hand van deze elektronisch versie in doc-formaat ondubbelzinnig kunnen worden afgeleid welke tabellen, afbeeldingen, diagrammen, enz. moeten worden opgenomen, en ook waar dit dient te gebeuren

2.2  Elk artikel moet vergezeld zijn van een samenvatting in het Engels van een 10 à 15-tal regels

2.3  Elk artikel moet ook duidelijk de contactgegevens van de auteur(s) bevatten. In geval er meerdere auteurs zijn, moet worden aangegeven wie van hen als enig contactpersoon zal optreden naar de RBN-redactie toe.

2.4  Afbeeldingen mogen worden ingediend in de meest gebruikelijke formaten (tif, jpeg, eps, pdf, enz.). De resolutie moet minimaal 300 dpi bedragen. De auteur moet ook de reële grootte van de afgebeelde voorwerpen aangeven.

2.5  Indien diagrammen worden gegenereerd met behulp van een rekenblad (vb. Excel), dan moeten deze bestanden met de cijferwaarden worden meegeleverd.

2.6  De keuze van het lettertype bij het indienen van het elektronisch document is vrij, mits het gebruikte letterbestand de Unicode-normen respecteert (dit houdt echter in dat het letterbestand Symbol of Greek voor het weergeven van Griekse teksten niet wordt aanvaard). Indien de auteur nood heeft aan speciale karakters, ligaturen, monogrammen, symbolen, e.d., dan dient hij hiervan een duidelijke tekening over te maken.

 

3.   Stijlaspecten

3.1  De bibliografische referenties moeten worden aangegeven volgens het “auteurs-jaartal” formaat. In de regel worden deze referenties aangegeven in voetnoten (dus niet in de lopende tekst zelf), en worden de details (zie de bijlage voor enkele concrete voorbeelden) opgenomen in een lijst achteraan het artikel.

       Enkele voorbeelden :

       voor een artikel : Furtwängler 1982 = A. Furtwängler, Griechische Vieltypenprägung und Münzbeamte, SNR 61, p. 5-25, pl. 1-2

       voor een boek : Caccamo Caltabiano et al. 1997 = M. Caccamo Caltabiano, B. Carroccio & E. Oteri, Siracusa ellenistica. Le monete ‘regali’ di Ierone II, della sua famiglia e dei Siracusani, Pelorias 2, Messina

       voor een bijdrage in proceedings, een liber amicorum, e.d. : Mørkholm 1979 = O. Mørkholm, The ‘Behaviour’ of Dies in the Hellenistic Period, in Proceedings of the 9th International Numismatic Congress. Berne 1979, Louvain-la-Neuve & Luxembourg [1982], p. 209-214, pl. 28-29.

3.2  In de regel worden de munten, medailles e.d. afgebeeld op ware grootte en aan de hand van genummerde illustraties in de tekst zelf. Ook vergrotingen van details worden in de regel in de tekst zelf opgenomen. Daarentegen worden vergrotingen van volledige munten of medailles in principe opgenomen op aparte platen.

3.3  De auteurs aanvaarden dat de stijl van de diagrammen wordt aangepast aan de huisstijl van de RBN.

3.4  De auteurs aanvaarden dat de beslissing om afbeeldingen, diagrammen e.d. al dan niet in kleur op te nemen, uitsluitend toekomt aan de directeurs van het Tijdschrift.

 

4.   Auteursrechten en overdrukken

4.1  De auteurs krijgen een pdf met de definitieve versie van hun artikel zoals die in de RBN wordt opgenomen. Andere vergoedingen zijn niet voorzien.

4.2  De auteurs aanvaarden dat de elektronische versie van hun artikel, vanaf het vijfde jaar na het verschijnen ervan in de RBN, in digitale vorm beschikbaar is op de website van het KBGN.

4.3  De auteurs moeten er zelf zorg voor dragen dat ze beschikken over de auteursrechten van de afbeeldingen die ze in hun artikel wensen opgenomen te zien. In geen geval zal de RBN aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele auteursrechtelijke inbreuken op dat vlak.

4.4  Aan de auteurs wordt gevraagd om hun artikel niet onder elektronische vorm beschikbaar te stellen aan derden op een vrij toegankelijke website, en dit tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op de publicatie ervan in de RBN.

 

 

Fermer Sluiten Close
 

©  KBGN-SRNB, 2008-2017