Reglement m.b.t. deelname aan de vierjaarlijkse prijs van het Genootschap

 

 

1.   Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek, v.z.w., onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning heeft een prijs ingesteld, die de naam draagt «Prijs van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek».  De prijs wordt in principe om de vier jaar toegekend.  De jury is nochtans niet verplicht deze uit te reiken indien zij van oordeel is dat geen enkele ingezonden verhandeling een bekroning verdient.  De prijs werd het eerst uitgereikt in 1981 en voor de laatste maal in 2017.

2.   De prijs wordt toegekend aan de auteur van een wetenschappelijke, oorspronkelijke en onuitgegeven verhandeling over een numismatisch onderwerp in de breedste zin van het woord (munten, medailles, penningen, munttechnieken, ...) of over zegelkunde.  Deze verhandeling moet tenminste 75 getikte bladzijden tellen, met 33 regels van 60 aanslagen per bladzijde. Ze mag in één van de volgende talen gesteld zijn: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Italiaans of Spaans.

3.   De verhandelingen moeten, in tweevoud, aangetekend gestuurd worden naar de zetel van het Genootschap, t.a.v. de Voorzitter van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek, p/a Koninklijke Bibliotheek van België (Penningkabinet), Keizerslaan 4, B-1000 BRUSSEL.  Zij moeten er vóór 1 november 2021 aankomen.  De teksten moeten getikt zijn en volledig afgewerkt en verzorgd zijn.  Hetzelfde geldt voor de eventuele afbeeldingen.

4.   De Jury gelast met de beoordeling van de inzendingen, is samengesteld uit de leden van de Directie van het Belgische Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde, eventueel aangevuld met specialisten ter zake.  Hun beslissing is onherroepelijk.

5.   De deelnemers mogen de leeftijd van 35 jaar niet overschreden hebben op de dag waarop de inzendingstermijn afgesloten wordt.  De deelneming is aan geen enkele voorwaarde van diploma, titel of nationaliteit verbonden.  De leden van de jury en van de Raad van Bestuur van het Genootschap zijn echter van deelname uitgesloten.

6.   De prijs bedraagt € 2.000 en wordt uitgekeerd in speciën.  Hij wordt uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering, die het Genootschap in maart houdt.

7.   Het Koninklijk Belgisch Genootschap houdt zich het recht voor om aan de auteur voor te stellen de bekroonde inzending te publiceren in het Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde.

8.   Elke betwisting betreffende de interpretatie of de toepassing van onderhavig reglement behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van het Bestuur van het Genootschap.

 

 

Fermer Sluiten Close
 

©  KBGN-SRNB, 2008-2021