Home

Wie zijn we ?
Activiteiten
Publicaties
Contact
Newsflash

 

Penning uitgegeven ter gelegenheid van de dubbele

herziening van de statuten in 2005 en 2006

De tekst van de statuten werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 18/03/2023 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27/10/2012.

Om de tekst van een artikel te zien, volstaat het te klikken op het volgnummer ervan.

 

Art. I
Naam
 
Art. II
Maatschappelijke zetel

Art. III
Doel

Art. IV
Actiemiddelen

Art. V
Leden

Art. VI
Werkende leden
Lijst
Art. VII
Corresponderende en buitenlandse leden
Lijst
Art. VIII
Institutionele leden
Lijst
Art. IX
Ereleden
Lijst
Art. X
Honoraire leden
Lijst
Art. XI
Vermelding van de te verkiezen leden
 
Art. XII
Aangesloten leden
Lijst
Art. XIII
Ontslag van een lid

Art. XIV
Uitsluiting van een lid

Art. XV
Gevolgen van verlies van hoedanigheid van lid

Art. XVI
Algemene Vergadering

Art. XVII
Bestuursorgaan
Lijst
Art. XVIII
Commissie van het Tijdschrift

Art. XIX
Delegaties

Art. XX
Voorzitter

Art. XXI
Erevoorzitter

Art. XXII
Ondervoorzitter

Art. XXIII
Secretaris en adjunct-secretaris

Art. XXIV
Penningmeester en adjunct-penningmeester

Art. XXV
Controleur

Art. XXVI
Werkingsmiddelen

Art. XXVII
Bijdragen

Art. XXVIII
Huishoudelijk reglement

Art. XXIX
Wijzigen van de statuten

Art. XXX
OntbindingNAAM

Art. I. - Het genootschap draagt de naam : «Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek», in het Frans «Société Royale de Numismatique de Belgique». De Nederlandse en Franse naam kunnen hetzij gezamenlijk hetzij afzonderlijk gebruikt worden.


Terug

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Art. II. - De maatschappelijke zetel van het genootschap is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, thans Keizerslaan 4, te 1000 Brussel.

Het bestuursorgaan kan een afzonderlijke administratieve zetel oprichten.
Terug

DOEL

Art. III. - Het genootschap heeft tot doel de vooruitgang van de numismatiek, van de zegelkunde en van de disciplines die hierbij aansluiten te bevorderen. Zijn roeping is van wetenschappelijke aard, hetgeen elke aankoop, verkoop of ruil in zijn midden uitsluit.


Terug

ACTIEMIDDELEN

Art. IV. - De actiemiddelen van het genootschap zijn :

a. het regelmatig organiseren van bijeenkomsten, waar onderwerpen in verband met numismatiek en zegelkunde behandeld worden;

b. het publiceren van werken met betrekking tot deze onderwerpen en meer in het bijzonder een jaarlijks tijdschrift;

c. het organiseren, al dan niet in samenwerking met derden, van congressen;

d. het organiseren, al dan niet in samenwerking met derden, van tentoonstellingen;

e. en, meer in het algemeen, alles ondernemen of bevorderen wat kan bijdragen tot de vooruitgang en de verbreiding van de disciplines die deel uitmaken van het maatschappelijk doel.
Terug

LEDEN

Art. V. - Het genootschap bestaat uit effectieve leden, hierna werkende leden genoemd, waarvan het aantal niet kleiner kan zijn dan drie. Het telt daarenboven toegetreden leden, onderverdeeld in de volgende categorieën : corresponderende leden, buitenlandse leden, institutionele leden, ereleden, honoraire leden en aangesloten leden. Met uitzondering van de ereleden uit vorstelijke families, de aangesloten leden en de corresponderende of buitenlandse leden die dit conform art. XI worden, worden de leden door de algemene vergadering verkozen.

Terug

WERKENDE LEDEN

Art. VI. - Het aantal werkende leden is beperkt tot vijftig. De algemene vergadering verkiest hen op voorstel van het bestuursorgaan, en dit bij geheime stemming. Op regelmatige wijze samengekomen vormen zij de algemene vergadering van het genootschap en enkel zij hebben stemrecht. Zij moeten de Belgische nationaliteit bezitten en worden gekozen onder diegenen die al gedurende ten minste drie jaar corresponderend lid zijn. Het bestuursorgaan kan, in uitzonderlijke gevallen, voorstellen deze termijn te verkorten.

Bij het voorstellen van nieuwe werkende leden houdt het bestuursorgaan rekening met hun werkzaam­heden op gebied van de numismatiek of de zegelkunde, met hun belangstelling voor het genootschap en met de diensten, die zij aan het genootschap en aan de disciplines waarmee deze zich bezighoudt, verleend hebben of kunnen verlenen.
Terug

CORRESPONDERENDE EN BUITENLANDSE LEDEN

Art. VII. - De corresponderende en de buitenlandse leden worden gekozen uit de geïnteresseerden in numismatiek of zegelkunde.

Hun kandidatuur moet aanvaard worden door het bestuursorgaan en gesteund worden door het peterschap van twee werkende leden.  Hun aantal is niet beperkt.  Hun aanvaarding geschiedt bij geheime stemming indien een werkend lid hierom vraagt.

Terug

INSTITUTIONELE LEDEN

Art. VIII. - Rechtspersonen waarvan de activiteit in verband staat met de numismatiek of de zegelkunde kunnen, op voorstel van het bestuursorgaan, opgenomen worden in de hoedanigheid van institutioneel lid. Hun aantal is niet beperkt. Hun aanvaarding geschiedt bij geheime stemming indien een aanwezig werkend lid hierom vraagt.

Terug

ERELEDEN

Art. IX. - De titel van erelid kan, op voorstel van het bestuursorgaan, toegekend worden aan personen, die aan het genootschap uitzonderlijke diensten hebben verleend of kunnen verlenen. Hun aantal is niet beperkt. Bij leden van vorstelijke families gebeurt deze toekenning door het bestuursorgaan.

Terug

HONORAIRE LEDEN

Art. X. - De titel van honorair lid kan, op voorstel van het bestuursorgaan, toegekend worden aan eminente buitenlandse wetenschappers. Het aantal honoraire leden is beperkt tot vijftien.

Terug
VERMELDING VAN DE TE VERKIEZEN LEDEN

Art. XI. -De namen van hen die als werkend lid, corresponderend lid, buitenlands lid, institutioneel lid, erelid of honorair lid voorgedragen worden, moeten vermeld zijn op de uitnodiging van de algemene vergadering die gevraagd wordt om hen te verkiezen.

Terug

AANGESLOTEN LEDEN

Art. XII. -Personen die belang stellen in de numismatiek of de zegelkunde en die, als echtgeno(o)t(e), familielid of verwant dezelfde woonplaats hebben als een werkend, corresponderend of buitenlands lid, kunnen opgenomen worden als aangesloten lid. De hoedanigheid van aangesloten lid vervalt automatisch in geval van overlijden, ontslag of uitsluiting van het lid wiens verwantschap aanleiding gaf tot het lidmaatschap, of indien niet meer voldaan is aan de vereiste van een gemeenschappelijke woonplaats. In beide gevallen kan het aangesloten lid, indien het dit wenst, corresponderend of buitenlands lid worden.

Terug

ONTSLAG VAN EEN LID

Art. XIII. - Elk lid, dat zich uit het genootschap wil terugtrekken, kan ontslag indienen per brief gericht aan de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. Het lid blijft echter de bijdrage van het lopende jaar verschuldigd, behalve indien zijn ontslag vóór de gewone statutaire algemene vergadering ingediend wordt. Elk lid, dat de door hem verschuldigde bijdrage niet voldoet, krijgt twee verwittigingen van de penningmeester of van een ander lid van het bestuursorgaan. Na afloop van een termijn van vijftien dagen volgend op de laatste verwittiging, wordt hij als ontslagnemend beschouwd.

Terug

UITSLUITING VAN EEN LID

Art. XIV. - De uitsluiting van om het even welk lid kan door de algemene vergadering worden uitgesproken bij geheime stemming met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Elk voorstel tot uitsluiting van een lid wordt onderzocht door het bestuursorgaan, dat een dossier met gemotiveerde besluiten voorlegt aan de algemene vergadering. Het betrokken lid moet hiervan per aangetekende brief op de hoogte gebracht worden. Deze brief, die hem ten laatste vijftien dagen voor de vergadering moet toegestuurd worden, dient een bondig overzicht van de motivering te bevatten. Het betrokken lid mag op de vergadering aanwezig zijn en een verdediging naar voor brengen.

Terug

GEVOLGEN VAN HET VERLIES VAN HOEDANIGHEID VAN LID

Art. XV. -

Elk ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van het genootschap. Hetzelfde geldt voor de erfgenamen van een overleden lid.

De voorrechten en voordelen, eigen aan het lidmaatschap, zijn niet overdraagbaar.
Terug

ALGEMENE VERGADERING

Art. XVI. -De algemene vergadering is het hoogste orgaan van het genootschap. Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

– het benoemen en afzetten van de bestuurders en van de leden van de commissie van het Tijdschrift;

– het benoemen en afzetten van een controleur;

– het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting;

– het wijzigen van de statuten;

– het opstellen en wijzigen van een huishoudelijk reglement;

– het uitsluiten van een lid;

– het ontbinden van het genootschap en het vastleggen van de bestemming van het maatschappelijk vermogen;

– de kwijting aan de bestuurders en de controleur;

– de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

– een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;

– alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Zij wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen telkens dit zulks nodig acht of in de gevallen bepaald bij de wet. De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan, dat verplicht is elk agendapunt op te nemen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen is neergelegd.

De uitnodigingen worden, ten minste vijftien dagen vóór de vastgestelde datum, verzonden door de secretaris of een ander lid van het bestuursorgaan.

Tijdens het eerste semester komen de werkende leden in gewone jaarlijkse algemene vergadering samen. Behoudens overmacht gebeurt dit op een zaterdag of zondag in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Op de algemene vergaderingen heeft ieder werkend lid een gelijk stemrecht en worden de beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde werkende leden, tenzij de wet of onderhavige statuten uitdrukkelijk anders bepalen.

Elk werkend lid, dat niet kan aanwezig zijn op een vergadering mag een geschreven volmacht aan een ander werkend lid geven dat deelneemt aan de algemene vergadering.

Terug

BESTUURSORGAAN

Art. XVII. - Het beheer van het genootschap wordt toevertrouwd aan een bestuursorgaan, bestaande uit minstens een voorzitter plus drie leden. Deze worden allen verkozen door de gewone algemene vergadering voor een termijn die afloopt op de derde hierop volgende gewone algemene vergadering en zij kunnen door de algemene vergadering steeds afgezet worden. De gewone algemene vergadering bepaalt tevens het aantal bestuurders.

De verkiezing van de voorzitter gebeurt bij geheime stemming, bij volstrekte meerderheid, en met inachtname van de bepalingen van art. XX.

De verkiezing van de andere bestuurders gebeurt bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid. Indien onvoldoende kandidaten een volstrekte meerderheid behalen, dan moet, voor het ontbrekend aantal, worden overgegaan tot een nieuwe stemming, waarbij een gewone meerderheid volstaat. Deze bestuurders verdelen onder elkaar, in overleg met de voorzitter, de functies van ondervoorzitter, secretaris en penningmeester, desgevallend aangevuld met de functies van tweede ondervoorzitter, adjunct-secretaris, adjunct-penningmeester en/of bestuurder(s) belast met een specifieke opdracht.

Het bestuursorgaan treedt in functie op het einde van de algemene vergadering die is overgegaan tot zijn verkiezing en blijft in functie tot zijn vervanging. Indien gedurende het lopende mandaat één van de bestuurders zijn mandaat niet meer kan uitoefenen, dan nemen één of meerdere van zijn collega’s zijn functie waar tot aan de volgende algemene vergadering. De bestuurder die door die algemene vergadering verkozen wordt, zet het mandaat van zijn voorganger verder.

Het bestuursorgaan heeft alle bevoegdheden die nodig zijn voor het bestuur van het genootschap en de vertegenwoordiging ervan in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet of de statuten niet uitdrukkelijk verlenen aan de algemene vergadering worden toegekend aan het bestuursorgaan.

Het komt zo dikwijls als nodig samen op uitnodiging van de voorzitter of van twee van zijn leden.

Het bereidt alle activiteiten van het genootschap voor en stelt aan de algemene vergadering de maatregelen voor, waarvan het de aanvaarding wenselijk acht. Het waakt over de naleving van alle wettelijke verplichtingen die op het genootschap wegen. Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de penningmeester, neemt het alle beslissingen betreffende het beheer van het maatschappelijk vermogen.

Alle akten, die het genootschap zullen verbinden, worden rechtsgeldig ondertekend door de voorzitter, of door een ondervoorzitter en een andere bestuurder. De ondertekenaars moeten geen voorafgaand besluit van het bestuursorgaan kunnen voorleggen.

Terug

COMMISSIE VAN HET TIJDSCHRIFT

Art. XVIII. - De commissie van het Tijdschrift bestaat uit minstens twee leden die de titel van directeur dragen. De voorzitter van het genootschap is er van rechtswege lid van. Het of de andere leden worden, bij geheime stemming, om de drie jaar aangeduid door de gewone algemene vergadering. Indien zij geen lid zijn van het bestuursorgaan, kunnen zij uitgenodigd worden op diens vergaderingen, zonder echter stemgerechtigd te zijn.


Terug

DELEGATIES

Art. XIX. - Het bestuursorgaan kan aan elk van zijn leden de bevoegdheid delegeren om, afzonderlijk optredend, bij alle diensten en administraties en in het bijzonder bij de Post, alle aangetekende of waardezendingen en in het algemeen alle documenten of voorwerpen af te halen, alsook om alle postmandaten, cheques of andere betalingsmiddelen te innen. Het bepaalt onder wier handtekeningen de bij de Bank van de Post of bij bankinstellingen geopende rekeningen kunnen beheerd worden.


Terug

VOORZITTER

Art. XX. -De voorzitter mag zijn mandaat slechts gedurende twee opeenvolgende termijnen uitoefenen, afgezien van de periode waarin hij eventueel het voorzitterschap heeft uitgeoefend ter voltooiing van het mandaat van een voorganger. Hij is opnieuw verkiesbaar na een onderbreking van ten minste drie jaar. Hij leidt de zittingen en de beraadslagingen, maakt de uitslagen van de verkiezingen bekend en bepaalt de data van de bijeenkomsten van het bestuursorgaan dat hij zelf uitnodigt en van de commissies waarvan hij van rechtswege deel uitmaakt. In geval van staking van stemmen in het bestuursorgaan of de commissies, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De voorzitter is houder van het zegel van het genootschap. Hij alleen heeft het recht derden uit de nodigen op de bijeenkomsten. 

Terug

EREVOORZITTER

Art. XXI. -De algemene vergadering kan een erevoorzitter benoemen. Hij maakt geen deel uit van het bestuursorgaan, behalve wanneer hij zelf voorzitter van het genootschap is geweest. In dit laatste geval is hij niet stemgerechtigd.

Terug

ONDERVOORZITTER

Art. XXII. - De ondervoorzitter vervangt zonder enige beperking de voorzitter in geval van verhindering, ontslag, uitsluiting of overlijden van deze laatste. Indien er meerdere ondervoorzitters zijn, komt deze taak toe aan diegene, die zij in onderling akkoord aanduiden, of, bij gebrek hieraan, aan diegene met het langste lidmaatschap.

Terug

SECRETARIS EN ADJUNCT-SECRETARIS

Art. XXIII. -

De secretaris stelt de verslagen op en houdt de administratieve briefwisseling bij. Hij verzekert het bijhouden en het bewaren van de besluiten van het bestuursorgaan, die na goedkeuring worden medeondertekend door ten minste drie bestuurders. Op de gewone algemene vergadering houdt hij een uiteenzetting over de werkzaamheden van het genootschap gedurende het afgelopen jaar.

Indien een adjunct-secretaris aangesteld wordt, kan de secretaris hem een gedeelte van zijn taken delegeren.
Terug

PENNINGMEESTER EN ADJUNCT-PENNINGMEESTER

Art. XXIV. -

De penningmeester is belast met de boekhouding van het genootschap. Hij neemt alle maatregelen die nodig zijn om de inningen te verzekeren. Hij voert de betalingen uit in akkoord met de voorzitter en bewaart de bewijsstukken. In naam van het bestuursorgaan legt hij de rekeningen, de begroting en het overzicht van de financiële toestand van het genootschap ter goedkeuring voor aan de gewone algemene vergadering.

 

Indien een adjunct-penningmeester aangesteld wordt, kan de penningmeester hem een gedeelte van zijn taken delegeren.
Terug

CONTROLEUR

Art. XXV. - De controleur verifieert de boekhouding van het genootschap en brengt hierover verslag uit op de gewone algemene vergadering. Hij ondertekent het dagboek.

Terug

WERKINGSMIDDELEN VAN HET GENOOTSCHAP

Art. XXVI. - De werkingsmiddelen van het Genootschap omvatten :

1° de bijdragen;

2° de opbrengst van de verkoop van zijn publicaties;

3° de officiële en privé subsidies;

4° de opbrengst van het maatschappelijk vermogen;

5° de giften en schenkingen, die aan het Genootschap zouden worden gedaan .

Terug

BIJDRAGEN

Art. XXVII. - De werkende, corresponderende, buitenlandse, institutionele en aangesloten leden moeten een jaarlijkse bijdrage betalen waarvan het bedrag vastgesteld wordt door de gewone algemene vergadering.  Deze bijdrage kan verschillen naar gelang een lid in België dan wel in het buitenland verblijft.

De bijdrage mag 125 euro per jaar niet overschrijden.

Zij is opeisbaar vanaf 1 januari.

De ereleden en honoraire leden zijn geen bijdrage verschuldigd.

Terug

INTER REGLEMENT

Art. XXVIII. - De gewone algemene vergadering kan, met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, een intern reglement goedkeuren. De uitnodiging tot deze algemene vergadering moet vergezeld zijn van het voorgesteld reglement. Dit reglement kan slechts gewijzigd worden door een andere algemene vergadering, die met eenzelfde meerderheid beslist. De uitnodiging tot deze algemene vergadering moet de voorgestelde wijzigingen duidelijk vermelden.

Het reglement, evenals de wijzigingen worden aan de leden medegedeeld, hetzij bij gewone brief hetzij door publicatie in het Tijdschrift.
Terug

WIJZIGEN VAN DE STATUTEN

Art. XXIX. - De statuten kunnen slechts gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen, hetzij op voorstel van het bestuursorgaan, hetzij op geschreven en ondertekend voorstel van ten minste één twintigste van de werkende leden. De uitnodiging voor de vergadering waarop een wijziging van de statuten wordt voorgesteld dient de tekst van de voorgestelde wijzigingen te bevatten.

Terug

ONTBINDING

Art. XXX. - Het genootschap kan slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, hetzij op voorstel van het bestuursorgaan, hetzij op geschreven en ondertekend voorstel van ten minste drie werkende leden.

Bij absolute meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden benoemt of ontslaat de algemene vergadering de vereffenaar(s), bepaalt ze hun bevoegdheden en de modaliteiten van de vereffening, beslist ze over de bestemming van het actief, spreekt ze zich uit over het beheer van de vereffenaar(s) en sluit ze de vereffening af.

Na het vereffenen van de schulden wordt het overblijvend actief overgedragen aan een instelling die een doel nastreeft dat zo nauw mogelijk aansluit bij dat van het genootschap.
Terug

 

 

Fermer
Sluiten
Close
 

©  KBGN-SRNB, 2008-2017